فرم های مورد نیاز
آموزشگاههای مجاز شرکت کارکنان در مهارتهای هفتگانه کامپیوتر(ICDL)سال1391 ویژه کارکنان شهرستان شیراز
چک لیست ارزیابی عملکرد واحد آموزش و توانمند سازی سال 1391
فرم ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت
راهنمای شرکت کارکنان در آزمونهای اینترنتی
فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی شغلی
فرم ثبت ابلاغ انشایی
امتیازات دوره های آموزش ضمن خدمت جهت کارکنان رسمی پیمانی
فرم درخواست دوره های آموزشی
فرم شماره 1-اخذ مجوز برگزاری دوره/پودمان و ... آموزشی کشوری
گواهی آموزش ضمن خدمت
فرم تقاضای حذف دوره های آموزشی مازاد
فرم حضور و غیاب دوره های آموزشی
شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
فرم جایگزینی کارکنان در دوره های آموزشی
جدول مهارتهای مورد نیاز کامپیوتر جهت کارکنان و مدیران
فرم مشخصات مدرسین آموزش ضمن خدمت
فرم مشخصات مدرسین دوره های آموزش ضمن خدمت
فرم حق التدریس اساتید دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه اعضا هیئت علمی(غیر بالینی)داخل و خارج از دانشگاه
فرم حق التدریس اساتید دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان غیر هیئت علمی داخل و خارج از دانشگاه
فرم حق التدریس اساتید دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه مدرسین دفتر نهاد رهبری در دانشگاه
فرم ثبت نامه شرکت در دوره های آموزشی
جدول سقف ساعات آموزشی ویژه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی
شرایط و ضوابط پذیرش مدرسین غیر هیئت علمی دوره های آموزشی ضمن خدمت
تعهد نامه جهت استفاده از مزایای 176 ساعت آموزشهای مصوب
طرح درس روزانه برای یک جلسه
فهرست آموزشگاههای مجاز جهت برگزاری دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در شهرستانها
اطلاعات سالنهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
فرم ب- عناوین دوره ها و پودمانهای آموزشی در سال 1391
فرم مشخصات مدرسین آموزش ضمن خدمت
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-7 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ