شرح وظايف بهداشت حرفه اي :
 ـ شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي کارگاهها و کارخانجات, معادن ،مشاغل کشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه
 برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذکور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي .
2 ـ همکاري در تنظيم و پيگيري برنامه هاي اجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از کار ، بیماریهای واگیر مسمو ميت ها و حوادث و سوانح ناشي ازکار باهمکاري پزشک بهداشت حرفه اي
ـ آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا بمنظور ارزيابي عوامل زيان آورمحيط کارکه به نحوي از انحاء به سلامت جسمي, رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد میسازد .
4 ـ نمونه برداري , اندازه گيري, تجزيه و تحليل ارزيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگو نوميک" تطبيق انسان با کار و بالعکس " در محيط کارو ارائه طريق بمنظور پيشگيري و کنترل عوامل زيان آوردر محيط کار با توجه به استانداردهاي موجود .
 5 ـ بررسي و شناخت کارهاي سخت و زيان آور درحرف گوناگون و برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط کار و معرفي شاغلين بمنظور انجام معاينات دوره اي
 
 6 ـ آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( P.H.C )و فعاليت و  نظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبکه هاي بهداشتي و درماني کشور .
 7 ـ نظارت و پيگيري در امر توسعه, تاسيس, تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت کارگري و مراکز بهداشت کارو نظارت بر حسن انجام کار بهداشياران کارو پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئين نامه ها و دستورالعملهاي موجود
 8 ـ آشنائي و آموزش و نظارت کامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه ای (ادغام بقا , بهگر , صنوف... )
 9 ـ تشکيل دوره هاي آموزشي و باز آموزي براي بهداشتياران کار بهورزان, کاردانهاي بهداشتي و اعضاء کميته هاي حفاظت فني و بهداشتکار با توجه به دستورالعملهاو آئين نامه هاي موجود .
 10 ـ آشنايي باسيستم شبکه و مراکزبهداشتي و درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته .
 11 ـ همکاري با ساير کارشناسان بهداشتي مراکزبهداشت در زمينه اجراي و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي درمنطقه .
 12 ـ همکاري با کارشناسان بهداشت محيط در زمينه نظارت بر تامين آب آشاميدني سالم و جمع آوري صحيح و بهداشتي زباله و فضولات و فاضلابها و سايرفاکتورهاي بهداشت محيطي .
13 ـ هماهنگي و همکاري باکارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي
 14 ـ اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همکاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مشاغل زيان آور محيط کار .
 15 ـ اعلام نواقص و صدور اخطاريه و رسيدگي به شکايات واصله در رابطه با کليه واحد هاي توليدي ( صنعت, معدن, کشاورزي, خدمات ) با توجه به قوانين و مقررات موجود.
 16 ـ آشنايي بامجموعه قوانين و مقررات کارو تامين اجتماعي,تشکيلات وزارت بهداشت,درمان در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي .
 17  ـ جمع آوري و ارسال بموقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب .
18ـ مطالعه و بررسي آخرين دستاورد هاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي (عوامل زيان آور و روشهاي اندازه گيري, ارزشيابي و کنترل)
 19 ـ ارائه و اجراي روشهاي اجرائي در جهت پايش و کنترل عوامل زيان آور موجود در محيطهاي کار منطقه .
20  - صدور مجوز های بهداشتی
21 انجام معاینات بدو استخدام
22 تهیه پمفلت ، MSDS  و labling مواد
 23 ـ انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .
 
 
انتظارات واحد بهداشت حرفه ای از پرسنل پزشک خانواده :
 نظارت بر بازدید بهورز یا کاردان  از کارگاهها و کارخانه ها ، معادن ، مشاغل کشاورزی و خدماتی تحت پوششش خود و آگاهی از وضعیت بهداشتی آنها
آگاهی از عوامل زیان آور محیط کار و  بیماریهای شغلی موجود در منطقه تحت پوشش
پیگیری انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای کارگران و کشاورزان در منطقه ( دهگردشی یا در مرکز )
نظارت بر نحوه تکمیل فرم معاینات پزشکی توسط بهورزان
نظارت بر جمع آوری و ارسال به موقع آمار شش ماهه  بهداشت حرفه ای توسط کاردان یا بهورز
نظارت بر اجرای طرح بقا و انجام معاینات قالیبافان
شرح وظایف بهورز مربوط به واحد بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت
1- بازدید از کارگاههای خانگی و غیر خانگی تک واحدی و تکمیل فرم بازدید کارگاهی برای هر کارگاه
یادآور می شود بازدید به صورت 4ماه یکبارمی باشد و در 2برگ تنظیم می گردد.(کارفرما خانه بهداشت )
2- تکمیل فرم شماره 1 به صورت 6ماهه وهمخوانی با زیج وپرونده های بازدید کارگاهی و ارسال به مرکز بهداشتی درمانی روستایی
3- معرفی شاغلین در کارگاهها جهت انجام معاینات دوره ای (سالیانه) به پزشک خانواده
4- بایگانی نامه ها ودستورالعملهای بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت
5- آموزش موازین بهداشت حرفه ای به شاغلین کارگاه ها و تعداد افراد آموزش دیده در قسمت نظریه بازدید کننده فرم بازدید کارگاهی ثبت شود
6 سایر برنامه های بهداشت حرفه ای که بعدا اعلام می گردد
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-18 0:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ