برگزاري كلاسهاي آموزشي ماهيانه جهت بهورزان – كاردانها – پزشكان و ماماها با همكاري واحدهاي ستادي .
پيگيري و پذيرش بهورز جهت خانه هاي بهداشتي كه رديف بلا تصدي دارند با رعايت اولويت .
انعقاد قرارداد با پزشكان و ماماها و پزشك خانواده و محاسبه حقوق پزشكان و ماما ها .
پايش عملكرد پزشكان خانواده و محاسبه ضريب عملكرد انها جهت پرداخت 40% حقوق آنها كه منوط به پايش ميباشد .
ثبت اطلاعات جمعيتي و زيج هاي حياتي و اطلاعات مربوط به طرح گسترش و ارسال ديسكت حاوي اطلاعات به استان بصورت ماهانه .
جمع آوري آمار ثبت مرگ ومير از منابع مختلف (مراكز بهداشتي درماني –پزشكي قانوني –بيمارستان – دارالرحمه ) و حذف موارد تكراري و ارسال آمار و ديسكت حاوي اطلاعات   بصورت ماهانه به معاونت بهداشتي دانشگاه وادارات ثبت احوال نيريز و اباده طشك .
آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت جهت پزشكان و ماماها و كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني .
 
انجام امورات مربوط به پزشك خانواده و بيمه روستايي كه خود شامل :
 
پي گيري تامين و استقرار پزشك و ماما در مراكز بهداشتي درماني .
تامين تجهيزات پزشكي و تداركاتي جهت مراكز بهداشتي درماني –خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي .
پيگيري امور تاسيسات مربوط به مراكز بهداشتي درماني- خانه هاي بهداشت – پايگاههاي بهداشتي و و محيط زيست پزشكان
پيگيري در خصوص تامين دارو با همكاري و هماهنگي امور دارويي شبكه .
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-4 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ